Boliger som selges til forbrukere etter 1. januar 2022 må ha den
nye tilstandsrapporten da den «gamle» rapporten ikke lenger er gyldig. Det gir en tryggere bolighandel.

Hva er en tilstandsrapport?
En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller symptomer på skader/avvik på boligen. Det vil si at den beskriver avvik. Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres mot byggeskikk og regler som gjaldt da boligen ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje og forringelse etter normal bruk, regnes ikke som avvik.

Hvorfor bør du som skal selge en bolig, innhente en tilstandsrapport?
Kjøper må sette seg inn i forhold som kommer tydelig frem av en tilstandsrapport. Kjøper kan ikke klage på mangler som kjøper har fått opplysninger om i tilstandsrapporten eller på andre måter. Derfor vil en tilstandsrapport redusere din risiko for mangelskrav fra kjøper.

Hvilken tilstandsrapport bør du som skal selge, innhente?
Dersom boligen din blir solgt før 1. januar 2022, kan du benytte de ulike produktene som finnes i markedet: verditakst, boligsalgsrapport, tilstandsrapport bolig med mer. Dersom bud aksepteres etter 31.12.2021, må du benytte en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye reglene i Avhendingslova og Forskrift til avhendingslova, da den «gamle» rapporten lenger ikke er gyldig. For at du som selger skal kunne vise til opplysninger i tilstandsrapporten, må rapporten tilfredsstille minstekravene i forskriften. Velger du en annen rapport eller selger boligen din uten en rapport, tar du som selger en forhøyet risiko.

Hva er risikoen for deg som selger om du ikke benytter en godkjent rapport?
Fra 1.1.2022 gjelder det nye regler i Avhendingslova. Man kan ikke lenger selge bolig med forbeholdet «som den er» til en forbruker. Kjøper kan klage på mangler ved boligen som overstiger kr. 10.000, både synlige og skjulte mangler. Det er derfor viktig at du som skal selge eiendommen, gir korrekte og gode opplysninger, og at du innhenter en tilstandsrapport. Forhold som det er opplyst tydelig om i tilstandsrapporten, kan kjøperen ikke vinne frem med som en mangel. Som selger tar du derfor en forhøyet risiko for mangler dersom du ikke innhenter en tilstandsrapport.

Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?
Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften. En del bygningsdeler og rom er ikke en del av kravet i forskriften. Men som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.

Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.

Du som selger, kan bestille en utvidet rapport som tar med vurdering av bygningsdeler og rom utover minimumskravet i Forskrift til avhendingslova.  Dette gir deg som selger lavere risiko for eventuelle krav fra kjøper.